Page 11 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 11

Spiral Anksys®            postup montáže kotev Spiral Anksys® SA/SM70
     Injektované kotvení Spiral Anksys® se provádí 1-3 dny po
     nalepení desek tepelné izolace a zpravidla před provedením
     základní vrstvy. Délka injektovaných kotev Spiral Anksys®
     SA/SM70, jejich počet a rozmístění v ploše a spárách te-
     pelně izolačních desek jsou určeny projektem - část statické
     posouzení.

     1.   Předvrtání kotevního místa

     Vrtání otvoru přes izolační souvrství se provádí vrtákem
     o průměru 14 mm a to v místech dle příslušného plánu
     kotvení injektovaných systémů. Minimální hloubka vývrtu je v
     případě betonu, plných cihel a tvárnic 70 mm do nosné kon-
     strukce a minimálně 80 mm u dutých materiálů a sendvičo-
     vých souvrství. Vývrt pročistěte dvojitým zasunutím vrtáku za
     chodu. Specifikace parametrů kotevního místa je obsahem
     technického listu a pokynu pro navrhování.

     2.   Instalace závrtného modulu SM70

     Pro instalaci závrtného modulu SM70 se použije montážní
     unašeč SMT, který zajišťuje uložení modulu SM70 do patřič-
     né hloubky. Minimální zapuštění závrtného modulu SM70 pod
     úroveň izolantu je 12 mm.
     3.   Osazení kotvy Spiral Anksys® SA


     Pří vkládání kotvy Spiral Anksys® SA se použije aplikač-
     ní přípravek SAT s distančním prstencem, který zajišťuje
     uložení kotvy do patřičné hloubky. Kotva Spiral Anksys®
     SA prochází závrtným modulem SM70, tak aby lem kot-
     vy plně dosedl do jádra modulu SM70. Minimální efektivní
     hloubka kotvení je 60 mm. Minimální zapuštění kotvy Spiral
     Anksys® SA/SM70 pod úroveň izolantu je 12 mm.

     4.   Injektáž kotevního místa

     Expanzní výplňová hmota SAF3 se aplikuje ode dna ot-
     voru v nosné konstrukci, kde je pod tlakem směřová-
     na první - nejvyšší dávka. Postupným vytažením ha-
     dičky (odpovídající délky) musí dojít k injektáži celého
     kotevního místa, aby byla zajištěna dostatečná expanze.
     Injektáž kotev Spiral Anksys® SA/SM70 se provádí vý-
     hradně k tomu určenou expanzní výplňovou hmotou SAF3
     dodávanou společností ECORAW®. Aplikační teplota je
     od +5 °C do +30 C°. Při aplikaci je nutné dodržovat postupy
     a technologické předpisy udávané v technickém listu hmoty.

     Po expanzi a vytvrzení výplňové hmoty (minimální doba 2 ho-
     diny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) se provede
     seříznutí expanzního přetoku výplňové hmoty do roviny s po-
     vrchem izolantu. Aplikaci dalších povrchových úprav je mož-
     né provádět po 24 hodinách.
                                                     strana 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16