Page 2 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 2

Spiral Anksys®            injektované kotvení stavebních izolací od společnosti ECORAW®
     Tlak na snižování energetické náročnosti budov a na ochra- Spiral Anksys® - kotvení nové generace
     nu životního prostředí bude stále častěji vyvolávat vyšší náro-
     ky na navrhování vnějších kontaktních zateplovacích systémů  Zdokonalováním vlastností jsme dosáhli jednoduchého paten-
     (ETICS), které se zákonitě projeví i v nárocích na kotvicí systémy  tově chráněného postupu, při němž dochází k injektáži kotvy
     a tyto budou muset plnit i jiné funkce než doposud.  Spiral Anksys® expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys®
                                 Foam (SAF). Tento postup mění přístup ke kotevnímu místu jako
     Injektované kotvicí systémy Spiral Anksys® od společnosti  takovému, přičemž spojuje do jediné operace kotvení i lepení
     ECORAW® se schopností horizontálního a vertikálního  izolantu a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních
     zabezpečení nových i stávajících zateplovacích systémů nabízí  zón.
     při navrhování i provádění vysoce profesionální řešení.
                                 Kotvicí systém Spiral Anksys® se vyznačuje jednoduchostí
     Spiral Anksys® je progresivní technologie kotvení izolačních  aplikace, efektivitou, dlouhou životností a především vysokou
     materiálů, která byla vyvinuta jako samonosný konstrukční pr- bezpečností bez ohledu na typ stavební konstrukce či izolač-
     vek, který dokáže přenést zátěž izolačního souvrství při místní  ního materiálu.
     či plošné ztrátě soudržnosti zateplovacího systému se stavební
     konstrukcí, ke které může dojít z jakýchkoliv důvodů. Technologie Spiral Anksys® jsou dodávány v rámci evrop-
                                 ského technického schválení ETA a certifikovány dle evrop-
                                 ských směrnic pro injektované kotvení (CUAP/EAD). Díky této
                                 komplexnosti se technologie Spiral Anksys® stávají novými
                                 standardy a nedílnou součástí certifikovaných systémových ře-
                                 šení největších výrobců zateplovacích systémů.


     strana 2
   1   2   3   4   5   6   7