Page 5 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 5

Spiral Anksys®            komplexní ochrana zateplovacích systémů
     Únosnost v konstrukci                 Smykové zatížení

     Technologie Spiral Anksys® jsou certifikovány pro všechny katego- Všechny injektované kotvy jsou certifikovány včetně deklarace únos-
     rie podkladů A (beton), B (plné cihly), C (dutinové cihly), D (tvárnice),  nosti vůči smykovému zatížení způsobeného vlastní tíhou. Tato
     E (pórobetony), včetně deskových materiálů a lehkých obvodových  deklarace je základním předpokladem pro možnost využívání kotev v
     plášťů (LOP).                     rámci zdvojování, kotvení objemných izolací, případně zatížení lícní stra-
                                 ny ETICS obklady a konstrukcemi.
     Protažení izolantem
                                 Posun při zatížení tíhou
     Injektované systémy vykazují vysokou účinnost bez ohledu zda jsou
     umístěny ve spárách či plochách izolačních desek. Hodnoty pro- Pro možnost komplexního statického posouzení jsou deklarace pro
     tažení jsou deklarovány charakteristickou hodnotou celkového spoje.  smykovou únosnost uváděny včetně deformace (posunu) izolace při
     Pouze tímto způsobem lze vytvořit i při minimálním počtu kotev z izolač- maximálním zatížení na kotvu. Obsahem deklarace je hodnota elastické
     ních desek kompaktní monolitickou plochu bez rizik destrukce i za  (vratné) deformace, včetně síly při posunu do 1 mm.
     extrémních podmínek.
                                 Nulový bodový prostup tepla
     Posun při zatížení větrem
                                 V rámci všech izolačních materiálu na bázi EPS, MW, atd. jsou kotvy
     Maximální ochrany zateplovacích systémů lze dosáhnout pouze je-li  Spiral Anksys® deklarovány s nulovou hodnotou bodového pro-
     zajištěna minimální deformace při působení větru. Injektované systémy  stupu tepla (0,000 W/K). Expanzní hmoty SAF jsou navrženy s důra-
     deklarují všechny hodnoty protažení při maximální deformaci izo- zem na tepelně izolační parametry a v rámci injektáže celého kotevního
     lantu do 4 mm.                     místa dosahují nulového bodového prostupu ( pod úrovní 0,0005 W/K).
     Dynamické zatížení větrem               Dlouhodobá životnost a garance

     Součástí certifikace injektovaných kotev je odolnost dynamickému za- V souladu se směrnicí pro speciální kotvení a ETAG 014 (EAD) pro
     tížení větrem (UPLIFT test dle ETAG 004). Systémy musí být schopny  mechanické kotvy jsou všechny injektované systémy a jejich součás-
     odolávat dlouhodobému dynamickému zatížení větrem až 6,0 kPa a  ti certifikovány vůči dlouhodobému teplotnímu kondiciování v rozsahu
     to při 0% ploše dodatečného lepení.          +70°C až -20°C, včetně odolnosti vlhkostnímu zatížení a agresivnímu
                                 alkalickému prostředí dle ETAG 029 s minimální životnosti 25 let.
     Separace od podkladu

     Technologie Spiral Anksys® jsou certifikovány s účinností a bez účin-
     nosti expanzní zóny, dokáží tak deklarovat parametry i při selhání lepe-
     ného spoje. Jsou účinné i na podkladech se soudržností menší než
     80 kPa.


                                                     strana 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10