Page 7 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 7

Spiral Anksys®            postup montáže kotev Spiral Anksys® SA
     Injektované kotvení Spiral Anksys® se provádí 1-3
     dny po nalepení desek tepelné izolace a zpravidla před
     provedením základní vrstvy. Délka injektovaných kotev
     Spiral Anksys® SA, jejich počet a rozmístění v ploše a spá-
     rách tepelně izolačních desek jsou určeny projektem - část sta-
     tické posouzení.

     1.   Předvrtání kotevního místa

     Vrtání otvoru přes izolační souvrství se provádí vrtákem    vrtání min. 70 mm
     o průměru 14 mm a to v místech dle příslušného plánu kot-      do nosné konstrukce
     vení injektovaných systémů. Minimální hloubka vývrtu je v přípa-
     dě betonu, plných cihel a tvárnic 70 mm do nosné konstruk-
     ce a minimálně 80 mm u dutých materiálů a sendvičových
     souvrství. Vývrt pročistěte dvojitým zasunutím vrtáku za
     chodu. Specifikace parametrů kotevního místa je obsahem
     technického listu a pokynu pro navrhování.     2.   Vložení těla kotvy Spiral Anksys® SA

     Pří vkládání těla kotvy Spiral Anksys® SA do vyvrtaného otvo-
     ru se použije aplikační přípravek SAT s distančním prstencem,     osazení min. 12 mm
     který zajišťuje uložení těla kotvy do patřičné hloubky. Minimální   pod úroveň izolantu
     efektivní hloubka kotvení je 60 mm. Minimální zapuštění těla
     kotvy pod úroveň vnějšího líce izolantu je 12 mm.     3.   Injektáž kotevního místa

     Expanzní výplňová hmota SAF se aplikuje z dózy s trubičkou
     vždy ode dna vývrtu v nosné konstrukci, kde je pod tlakem
     směřována první - nejvyšší dávka. Postupným vytažením tru-
     bičky (odpovídající délky) musí dojít k injektáži celého kotevního
     místa, aby byla zajištěna dostatečná dávka hmoty pro expanzi.     injektáž při teplotách
     Injektáž kotev Spiral Anksys® se provádí výhradně k tomu      od +5 do +30 °C
     určenou expanzní výplňovou hmotou SAF1 nebo SAF3 dodá-
     vanou společností ECORAW®. Aplikační teplota je od +5 °C
     do +30 C°. Při aplikaci je nutné dodržovat postupy, uvedené v
     technickém listu výrobce injektovaných kotev.


     4.   Finální povrchové úpravy


     Po expanzi a vytvrzení výplňové hmoty (minimální doba 2 hodiny
     v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) se provede seříznutí
     expanzního přetoku výplňové hmoty do roviny s povrchem izo-
     lantu. Aplikaci dalších povrchových úprav je možné provádět      další povrchové úpravy
                                        po 24 hodinách
     po 24 hodinách, kdy dochází k plnému vytvrzení kotevního
     místa.
                                                     strana 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12